Az örökbefogadás célja

Az örökbefogadás célja olyan kiskorúak családi nevelését biztosítása, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelően nevelni nem képesek, azzal, hogy az örökbefogadó és az örökbefogadott között családi kapcsolatot létesüljön.

Az örökbefogadás feltételei

Örökbefogadó csak teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, aki örökbefogadás előtt tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett. Az örökbefogadás további feltétele, hogy az örökbefogadó személyisége, valamint körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb. A korkülönbségtől, illetve a felkészítő tanfolyam elvégzésétől el kell tekinteni amennyiben rokoni, házastársi örökbefogadás esete áll fenn.

A gyámhivatal az örökbe fogadni kívánó személy alkalmasságát az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során állapítja meg. Örökbe fogadni csak kiskorú személyt lehet.

Az örökbefogadott személyt az örökbefogadás fennállása alatt az örökbefogadó házastársa is örökbe fogadhatja ennek változatlanul hagyása mellett, más személy azonban ezt nem teheti meg. Az örökbefogadó halála után azonban más személy is örökbe fogadhatja.

Az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyezi. Az engedély megadásához többek között a felek egyetértő kérelmét tartalmazó nyilatkozat.

Az érdekeltek hozzájárulását követően az örökbe fogadni szándékozó személy a gyermeket legalább egy hónapig gondozza. Az örökbefogadás csak ezen gondozást követően, ettől függően engedélyezhető.

A vér szerinti szülő hozzájárulása

gyermek szüleinek, valamint a házasságban élő örökbefogadó házastársának hozzájárulása szükséges. Amennyiben a szülő valamely oknál fogva meggondolja magát, a hozzájáruló nyilatkozatát nem vonhatja vissza, erre őt figyelmeztetni kell.

Az örökbefogadáshoz a szülő úgy is megadhatja hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. A nyilatkozattételre a gyermek születése előtt is sor kerülhet. A szülő hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek hathetes korának betöltéséig visszavonhatja és erre őt figyelmeztetni kell.

Nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, aki a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, akinek intézeti nevelt gyermekét a gyámhatóság örökbefogadhatónak nyilvánította, illetve aki gyermekét annak érdekében, hogy más nevelje fel az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül a gyermekéért nem jelentkezik;

A vér szerinti szülő jogai

A vér szerinti szülő örökbefogadott feletti felügyeleti joga megszűnik, amelyet a gyámhivatal állapít meg határozattal.Ha a gyermek a hatodik életévét betöltötte, vagy egészségileg károsodott, a hozzájáruló nyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

Nincs szükség az örökbefogadó házastársának hozzájárulására, ha a házastársak nem élnek együtt, illetve abban az esetben sem a szülő, sem a házastárs hozzájárulására nem kell, ha cselekvőképtelen, vagy ismeretlen helyen távol van.

Az átmeneti nevelésbe vett gyerkmek és az örökbefogadás

A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a szülő gyermekével önhibájából egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot, életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt az átmeneti nevelés nem szüntethető meg. Erre a jogkövetkezményre a szülőt figyelmeztetni kell.

A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja abban az esetben is, ha a szülő lakóhelyét az új lakóhelye hátrahagyása nélkül megváltoztatja, melynek felderítésére irányuló intézkedések fél éven belül nem vezetnek eredményre, vagy ha a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot.

A gyámhivatal a gyermek örökbefogadása érdekében a szülő kapcsolattartási jogát is korlátozhatja, vagy szüneteltetheti.

Az örökbefogadó személye

A gyámhivatal a gyermek érdekében elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást engedélyezi. Az örökbefogadást nem lehet engedélyezni, ha az a kiskorú érdekeivel ellentétben áll, vagy a közérdeket egyébként sérti, illetve, ha akár a felek, akár az eljárásban egyéb módon közreműködő személyek vagy szervezetek részére haszonszerzéssel jár.

A gyermek külföldre történő örökbefogadása csak örökbefogadhatóvá nyilvánított intézeti nevelt, valamint állami nevelt gyermek esetében engedélyezhető, feltéve, hogy a gyermek örökbefogadására belföldön nem került sor, mivel azt nem kezdeményezték, illetve örökbefogadása érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre.

Az örökbefogadás az engedélyező határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba. Ha azonban az örökbefogadó az eljárás folyamán meghal, az örökbefogadás joghatásai már az örökbefogadó halálával beállnak.

 

 Database connection error @ behajtas.biz